ICTWaarborg biedt duidelijkheid & zekerheid
Profiteer van de kennis, diensten en zekerheden van de vakorganisatie voor de ICT
Inloggen extranet:

Huishoudelijk reglement

Aanvragen van deelname

Artikel 1

 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend op een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier.
 2. Het aanmeldingsformulier is ingevuld door degene die bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen.
 3. Het aanmeldingsformulier gaat vergezeld van een uittreksel uit het handelsregister, waaruit blijkt dat de betrokken onderneming een bedrijf uitoefent in de ICT-branche, niet ouder dan drie maanden voor de datum van indiening van het aanmeldingsformulier. Deze gegevens kunnen ook door ICTWaarborg bij het handelsregister worden opgevraagd.
 4. Een aanvrager verplicht zich het bestuur alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor de beoordeling of aan de toelatingsvoorwaarden wordt voldaan. 
 5. ICTWaarborg heeft het recht om, zonder opgave van redenen, aanvragen te weigeren of ongedaan te maken.

Voorwaarden

Artikel 2
Voor de aanvrager gelden de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager voldoet aan alle vereisten die van overheidswege of vanwege het bestuur van ICTWaarborg aan de uitoefening van het bedrijf worden gesteld.
 2. De aanvrager oefent geen detailhandel uit in strijd met een van toepassing zijnde bestemmingsplan.
 3. De aanvrager pleegt geen oneerlijke concurrentie.
 4. De aanvrager wordt ingeschreven als niet-gecertificeerde deelnemer. Zolang niet is voldaan aan de certificeringseisen van ICTWaarborg gelden niet de ICTWaarborg-zekerheden die gecertificeerde deelnemers wel worden geboden.
 5. Een eerdere deelname van de aanvrager van de ICTWaarborg is niet beëindigd door een royement binnen een periode van drie jaar voorafgaande aan het indienen van de aanvraag, dan wel een eigenaar, bedrijfsleider en/of beheerder van de aanvrager is niet betrokken geweest bij een andere onderneming, waarvan de deelname is beëindigd door royement binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag.
 6. In bijzondere gevallen kan het bestuur van een of meer voorwaarden, genoemd onder 1 tot en met 5 van dit artikel, ontheffing verlenen indien het voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden.

Artikel 3
Met de ondertekening verklaart de aanvrager het doel van de stichting te onderschrijven, te blijven voldoen aan de voorwaarden als omschreven in artikel 2 lid 1 tot en met 6 van dit reglement en verklaart de aanvrager al hetgeen statuten, reglementen en besluiten bepalen fair te zullen naleven.

Bezwaar en beroep

Artikel 4

 1. Een aanvrager kan tegen het besluit tot weigering van de toelating tot deelname binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij het bestuur.
 2. Een deelnemer wiens deelname namens de stichting op non-actief is gezet, is opgezegd of geroyeerd, kan daartegen binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij het bestuur.

Bijdragen en omslagen

Artikel 5

 1. Aangesloten bedrijven zijn verplicht tot het betalen van een bijdrage. Er wordt één bijdrage berekend per (neven)vestigingsadres. Jaarlijks wordt door het bestuur de bijdragestaffel vastgesteld. Daarnaast is er sprake van een entreebedrag.
 2. De bijdrage, eventuele omslagen en opslagen op de jaarlijkse bijdrage, alsmede alle andere vorderingen van de stichting op de deelnemer dienen binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te worden.
 3. Indien een aangesloten bedrijf niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling der verschuldigde bedragen voldoet, wordt het geacht in gebreke te zijn gebleven.
 4. Bij niet tijdige betaling kunnen zowel in als buiten rechte incassokosten ten bedrage van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,--, alsmede de wettelijke rente, alsmede de contractuele rente van 1% per maand, in rekening worden gebracht.
 5. Wanneer de non-actiefstatus van een deelnemer weer wordt opgeheven, wordt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
 6. Indien de deelname op grond van wanbetaling van de jaarlijkse bijdrage of andere kosten is opgezegd, kan een voormalige deelnemer niet opnieuw worden toegelaten dan na aanzuivering van het door hem verschuldigde.
 7. De deelname loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Aansluiting bij ICTWaarborg duurt tenminste 1 jaar en start in de maand waarin men deelnemer wordt. Bijdragen voor deelname worden per 6 maanden gefactureerd, steeds 1 maand voor het verstrijken van de lopende 6 maanden tenzij deelnemer aangeeft per maand te willen betalen. In dit laatste geval rekent ICTWaarborg een toeslag van € 1,50 per maand. Opzeggen van de deelname dient per aangetekend schrijven minimaal drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.

Logo

Artikel 6

 1. De deelnemer die op grond van een overeenkomst met ICTWaarborg toestemming heeft voor het gebruik van het ICTWaarborg-logo is verplicht dit logo op een prominente wijze op zijn website te plaatsen en te voorzien van een link naar de website van ICTWaarborg.
 2. Het ICTWaarborg-logo mag naast de website ook op documentatie of andere (reclame-)uitingen worden geplaatst zolang het logo op geen enkele wijze wordt gewijzigd en verband houdt met de aangesloten deelnemer.
 3. ICTWaarborg kan de deelnemer het gebruiksrecht van het logo ontnemen indien sprake is van incorrect gebruik of misbruik of sprake is van niet naleving van deze gedragscode of de wet. Ook heeft ICTWaarborg de mogelijkheid de deelnemer te schorsen voor de duur dat de onregelmatigheid blijft bestaan. Een schorsing of tijdelijke ontzegging van het gebruik van het keurmerk kan geschieden nadat ICTWaarborg de deelnemer per e-mail of op andere schriftelijke wijze 24 uur de gelegenheid heeft gegeven te reageren en de deelnemer niet binnen deze termijn op tevredenstellende wijze heeft gereageerd (weekend en feestdagen uitgezonderd).
 4. ICTWaarborg heeft de mogelijkheid om bij incorrect gebruik of misbruik dan wel indien sprake is van ernstige of herhaalde niet naleving van deze gedragscode of de wet op de website (en in andere publicaties) hiervan melding te maken.
 5. Indien de deelnemer onwillig is of vaststaat dat de deelnemer niet volgens de wet of deze gedragscode heeft gehandeld, kan ICTWaarborg de deelnemer schorsen en/of het recht tot het gebruik van het logo met onmiddellijke ingang ontzeggen. Deze mededeling kan door de ICTWaarborg per e-mail worden gedaan waarna een bevestiging van de deelnemer wordt verwacht. De deelnemer is dan verplicht het logo binnen 48 uur na sommatie van de website te verwijderen op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt. ICTWaarborg kan juridische maatregelen nemen om de verwijdering van het logo af te dwingen. ICTWaarborg kan bovendien bij misbruik van het logo, misbruik van de handelsnaam of andere onrechtmatige actie in rechte onder meer schadevergoeding vorderen.

Overige verplichtingen

Artikel 7

 1. Aangesloten bedrijven zijn verplicht binnen veertien dagen schriftelijk kennis te geven aan het stichtingsbureau van:
  1. elke wijziging in rechtsvorm van hun onderneming, van de hoofdvestiging, van een filiaal en van elke adresverandering van de hoofdvestiging of een filiaal;
  2. een wijziging van zeggenschap in een onderneming van de deelnemer, doordat de onderneming of een deel daarvan en/of aandelen of een deel daarvan in de rechtspersoon waarin de onderneming is gevestigd in andere handen overgaat;
  3. elke andere wijziging in gegevens die relevant is voor de deelname en/of financiële bijdrage.
 2. De aangesloten bedrijven zijn voorts verplicht het stichtingsbureau alle andere informatie te verschaffen die noodzakelijk is bij de beoordeling van het blijven voldoen aan de vereisten voor de deelname.
 3. Aangesloten bedrijven zijn voorts eveneens verplicht om, zodra hun aansluiting van de stichting om welke reden dan ook eindigt, alle uiterlijke kenmerken van het aansluiting van de stichting te verwijderen. Dit houdt in ieder geval in: het staken van het gebruik van de Algemene Voorwaarden van ICTWaarborg, het verwijderen van verwijzingen naar deze voorwaarden op briefpapier, offertes en orderbevestigingen, prijskaartjes en dergelijke, het verwijderen van de raamsticker en autosticker "ICTWaarborg", het verwijderen van logo's van ICTWaarborg en/of ICTWaarborg-Erkend uit advertenties. Tevens zijn de deelnemers verplicht mededelingen, schriftelijk of mondeling, die klanten de indruk geven dat de ondernemer deelnemer is van de stichting achterwege te laten. De ondernemer dient het ongeoorloofde gebruik op sommatie van de stichting te staken en dit schriftelijk aan haar te bevestigen. Voldoet de ondernemer niet onmiddellijk aan deze sommatie, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding en € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, totdat het ex-deelnemer aantoont dat het gebruik gestaakt is, onverminderd het recht van de stichting om volledige schadevergoeding te vorderen.

Ondernemingsprofiel

Artikel 8

 1. Bij de aanvang van de deelname geeft de onderneming aan in welke vakgroepen van de stichting indeling moet plaatsvinden.
 2. Blijft een deelnemer met de keuze in gebreke dan deelt het bestuur de deelnemer in een vakgroep in.
 3. Indien gedurende de deelname de onderneming verandert in die zin dat de deelnemer dient te gaan behoren tot een andere vakgroep, dan zal de deelnemer dit onverwijld doorgeven aan het stichtingsbureau, waarna aanpassing zal plaatsvinden.

Slotbepalingen

Artikel 9

 1. Voorstellen tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden gedaan door het bestuur.
 2. Besluiten tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement en vaststelling daarvan kunnen slechts door het bestuur worden genomen met twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een vaststelling als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt aan de deelnemers bekendgemaakt. Door de bekendmaking treedt de aanvulling of wijziging op het huishoudelijk reglement in werking en wel op de dag van publicatie.

Download hier het huishoudelijk reglement van ICTWaarborg als PDF